بهمن ادیب

نکاتی پیرامون سوسیالیسم علمی

 
 
 
 
 
 
 

نکاتی پیرامون سوسیالیسم علمی (1)

مقدمه (2)

حزبیت (3)

اکونومیسم (4)

آیا مبارزه خودبخودی کارگران می تواند منجر به رهائی نیروی کار از یوغ سرمایه گردد ؟ (5)

  دولت و آزادی(6)

آزادی و دمکراسی در جامعه سرمایه داری (7)

 امپریالیسم و آزادی (8)

 آیا با طناب امپریالیسم می توان قله آزادی را فتح کرد  ؟ (9)

سیاست تجزیه طلبانه امپریالیسم ، ناسیونالیسم و برخورد کمونیست ها (10)
کمون پاریس بمثابه نخسین رخداد پرولتری در تاریخ (11)
درسهای تاریخی از کمون پار یس (12) 
 لنینیسم ، مارکسیسم دوران انحصارات امپریالیستی        (13)
مارکسیسم و انقلاب سوسیالیستی اکتبر  (14)
 چرائی " نپ "  و ارتباط آن با دیکتاتوری پرلتاریا      (15)
دلالیل بازگشت موقت به سرمایه داری چه بود ؟          (16)
 لنینیسم بمثابه راه حل عقلانی تبدیل مالکیت خرد به مالکیت اشتراکی  (17)
 دیکتاتوری پرولتاریا عالی ترین دمکراسی حقیقی برای بشریت  (18)
ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام     (19)
دیکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید و شرط      (20 )
دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی "آزادی های بی قید و شرط" از منظر ماتریالیسم تاریخی و دیدگاه مدعیان آن (21)
دیکتاتوری پرولتاریا و استدلال طیف مختلف (22)
 
 
 
 

بازگشت به سایت

گنجینة پر بها برای آموزش مارکسیسم لنینیسم

توطئه بزرگ

مایکل سیرز- آلبرت کان

برگردان: ماکان


تنظیم: بهمن ادیب

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

کتاب دوم: اسرار نوار قرنطینه - بخش یازدهم - ارتوری * باطبل جنگ

   
 

کتاب دوم: اسرار نوار قرنطینه-میلیونرها و خرابکاران- ملاقاتی در پاریس - طرح حمله  

 

کتاب دوم -قسمت نهم - نگاهی به پشت صحنه- پایان جهان

   
 

کتاب دوم اسرار نوار قرنطینه - بخش سیزدهم - سه محاکمه - 1. محاکمه حزب صنعتی -  2. محاکمه منشویک ها - 3 . محاکمه مهندسان ویکرز

   
 

کتاب دوم اسرار نوار قرنطینه - بخش چهاردهم - پایان یک دوران- و بسته شدن کتاب دوم

   
 

کتاب سوم

 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم روسیه - برگردان: الف - نسیم

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر،ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوریکه که امپریالیستها ها جعل و تحریف کرده اند (2) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه انطوری که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (3) -توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهی شوروی -مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم- تنظیم : بهمن ادیب

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه که بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (4) - توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان : الف نسیم - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بود و نه ان طور که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند. (5) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم -فصل شانزدهم پیدایش ستون پنجم ترتسکی در اِلبا

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوری که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (6 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: سکون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - ملاقات در برلین- تنطیم: رفیق بهمن ادیب

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (7) - توطئه بزرگ علیه اتحاد شوروی مایکل سیز -آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق  بهمن ادیب

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (8) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم - فصل 17 - خیانت و ترور ، سیاست خیانت

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل وتحریف کرده اند (10) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان ، کتب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان: الف نسیم - تنظیم توسط رفیق بهمن ادیب - فصل 18 قتل در کرملین ، یاگودا

   
  بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری  که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (11)- توطئه بزرگ علیه اتحاد جاهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم  در روسیه -برگردان: الف نسیم  ، تنظیم از رفیق  بهمن ادیب
   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طوری که بود و نه آنطوری که  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (12 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان نسیم  و تنظیم : رفیق بهمن ادیب

   
  بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (13) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم و تنظیم رفیق بهمن ادیب -فصل نوزدهم -روزهای تعیین کننده ، جنگ به سوی غرب کشیده میشود
   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (14) ، توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،مایکل سیز- آلبرت کانِ کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب

   
   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند  (15 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق بهمن ادیب  -- سفرهوایی به اسلو

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (16) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی – مایکل سیز،  آلبرت کان  – کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان :  نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیب – آخرین شانس

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (17 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه -برگردان: نسیم- فصل بیستم پایان-توخاچئفسکی - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (18 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد شوروی ، مایکل سرز - آلبرت کان، کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان نسیم- تنظیم: رفیق بهمن ادیب - دادگاه بر علیه ی مرکز ترتسکیستی

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (19) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان نسیم ، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - قتل در مکزیک

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (20) توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی- مایکل سیرز - آلبرت کان  -کتاب سوم : ستون پنجم در روسیه - برگردان : الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب - اقدامات در ماه مه

   
 

کتاب چهارم

 

 

 

بررسی تاریخ انقلاب  اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوزیکه بوده و نه آنطوریکه که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) مایکل سرز - آلبرت کان ، برگردان : الف نسیم -تنظیم : رفیق بهمن ادیب - کتاب چهارم - از مونیخ تا سانفرانسیسکو

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (2) مایکل سیرز- آلبرت کان ، کتاب چهارم ، برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب -جنگ جهانی دوم

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنگونه که امپریالیست ها جعل کرده اند (3) ، مایکل سیرز-آلبرت کان-کتاب چهارم -برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - فصل 23 - آمریکایی های ضد کمینترن - ارثیه باقی مانده از طرف گروه های صد نفری سیاه

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوریکه که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند - (4) - مایکل سیرز - البرت کان - کتاب چهارم - برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب - 2- " نجات آمریکا از کمونیسم "

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند ، (5 ) - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم ، برگردان : الف نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیب - کمیته دیز

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند  (6) - مایکل سرز - آلبرت کان - کتاب چهارم ، برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - عقاب تنها

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (7) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم- برگردان: الف نسیم - تنظیم: رفیق بهمن ادیب " مبارزه مردم اروپا بر علیه روسیه کمونیستی "

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (8) - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب چهارم - برگردان : الف نسیم - تنظیم رفیق بهمن ادیب - شانزده لهستانی

   
 

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (9) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم - برگردان: الف نسیم ، تنظبم : رفیق بهمن ادیب - پایان کتاب - سازمان ملل

   
 

 

   
 
 
 

در باره ترتسکی و ترتسکیسم

 

گوناگون

 

 

 

 

در باره حکمت، حکمتیسم و حزب "کمونیست" کارگری 

 

 

آیا اصولا حکومت شورایی و طبقه کارگر قادر است بدون رهبری به حیات خویش ادامه دهد؟- رفیق بهمن ادیب

در دفاع از حقانیت اندیشه فنا ناپذیر مارکسیسم لنیینسم - رفیق بهمن ادیب

مصاحبه سایت گزارشگران با رفیق بهمن ادیب

دست "مجاهدین" از آستین مصداقی- رفیق بهمن ادیب

منبع استفاده از حق انرژی هسته ای، نشانگر انقلابی گری یا " چپ روی " کودکانه از اصول؟- بهمن ادیب

اکتبر سرخ بیان فشرده لنینیسم-بهمن ادیب

درس آموزی از اکتبر سرخ- بهمن ادیب

استالین و مبارزه طبقاتی-بهمن ادیب

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یگانه ضامن حقیقی دستاوردهای درخشان اکتبرسرخ- بهمن ادیب

ولاترین دستاورد اکتبر سرخ دکتاتوری پرولتاریا به مثابه عالترین دموکراسی حقیق زحمتکشان- بهمن ادیب

یاد داشتی پیرامون مقوله اعدام ، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به مثابه دستاورد در خشان از انقلاب اکتبر سرخ - بهمن ادیب

اکتبر سرخ، وحدت پولادین کارگران و زحمتکشان و درهم شکستن استثمارگران- بهمن ادیب

نکاتی پیرامون رفراندم - رفراندم رفراندم بلای جان مردم      انقلاب انقلاب راه نجات مردم- بهمن ادیب

چه چیز آقای نوید اخگر را این چنین برآشفته کرده است - بشکنی ای قلم ای دست    اگر پیچی از خدمت محرومان سر- بهمن ادیب

پاسخی مختصر به "گفته" های عنان گسیخته نوید اخگر-بهمن ادیب

خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب

دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر طبقاتی - بهمن ادیب

پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب

پاسخ به یک سئوال- بهمن ادیب

تشابه " مثلث زرین " با " مثلث برمودا " - بهمن ادیب

" جبهه سوم " واقعیت یا ذهنیگری؟-بهمن ادیب

 

یاداشتی پیرامون "کیبوس" های اسرائیلی- به قلم رفیق بهمن ادیب

طنز جدید تاریخ -کوتوله های صهیونیسم پرست، مارکسیسم را به " بحران زدگی" متهم می کنند-رفیق بهمن ادیب مفسر انقلابی در باره مارکسیسم - لنینیسم

هیستری سکسیسم و بی اعتبار کردن کمونیسم-  بهمن ادیب

پیرامون دو دوزه بازی حزب کمونیست کارگری در مورد تحریم رژیم-      بهمن ادیب

بزرگش نخوانند اهل خرد    که نام بزرگان را به زشتی برد - یاداشتی پیرامون ضد انقلابیون ترتسکیست -بهمن ادیب

پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب

پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب

پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) - بهمن ادیب

پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) - بهمن ادیب

همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی -بهمن ادیب

دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری از جنایات صهیونیست های اسرائیلی -بهمن ادیب

دفاع از مردم فلسطین ، دفاع از انسان های تحت ستم است - بهمن ادیب

 نگاهی به مواضع ضد انقلابی احزاب حکمتی - بهمن ادیب

سرانجام بعد از سالها خاموشی کوه موش زاید! - بهمن ادیب

دست و پا زدنهای مذبوحانه حکمتیستها در کتمان ماهیت چرک و خون انحصارات امپریالیستی آمریکا و صهیونیستها ی اسرائیلی - بهمن ادیب

جوهر کلام مارکسیسم از عبارت " کارگران میهن ندارند"بهمن ادیب

ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خویش آزاد نیست- بهمن ادیب

پیرامون مقوله میهن دوستی و ملی گرایی - بهمن ادیب

آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقص با اینترناسیونالیسم پرولتری است - بهمن ادیب